زیست پیکس

دنیای تصاویر زیست شناسی

دنیای تصاویر زیست شناسی - زیست پیکس

 

Zist Pics

كارگاه آموزشي

سخن مدير

كارگاه آموزشي تصويري مناسب براي معلمين - دبيران و مدرسين گرامي

نوشته هاي مدريت وبلاگ

با دانشمندان

تصوير منتخب ماه

 نيرنبرگ - شيميدان علوم ژنتيك

هر ماه يك تصوير جديد طبق آمار بازديد آن  به عنوان تصوير منتخب ماه انتخاب مي شود و در اين بخش و در صفحه اصلي وبلاگ نمایش داده می شود

تصاوير

تصاوير سال اول دبيرستان

نمايش تمام تصاوير
در حال حاضر تصویری در این بخش قرار ندارد

تصاوير سال دوم دبيرستان

نمايش تمام تصاوير

فاگوسیتوز و پینوسیتوز - گیاه گوشتخوار دیونه - مقطع ریشه - برش عرضي ساقه گياه دولپه و تك - سلوبیوز و مالتوز  - سنتز و ابدهی  - رپلیکون - کانال پروتونی  - انواع حرکت تاژک  - سلول جانوری  - سلول گیاهی  - اسمز در سلولهای گیاهی و جانوری  - گياه گوشتخوار  

تصاوير سال سوم دبيرستان

نمايش تمام تصاوير
انتي کور و انتي ژن  - سانتریول  - ساختار کروموزوم  - همانند سازی حلقوی  - عمل اینتر فرون  - کانال سدیم - پتاسیم 

تصاوير دوره پيش دانشگاهي

نمايش تمام تصاوير

بخش 1 - گوناگوني و

تغيير رمز هاي زندگي

2 1 فصل

 

فصل 1 - پروتئين سازي

انیمیشن پيوند پپتيدي: بین دو امینو اسید در ریبوزوم - انیمیشن پروتئین سازی در ریبوزوم - سنتز RNA - همانند سازی DNA - ساختار tRNA - انیمیشن رونویسی در هسته - انیمیشن ترجمه در ریبوزوم - انیمیشن ساخت پروتئین در سلول - انیمیشن کپی برداری از ژن DNA - جدول کامل ۲۰ امینو اسید - ژنها و ساختار بدن

 

فصل 2 - تكنولوژي زيستي

 پلازمید در باکتری  - کلونینگ در پلازمید EcoR1 - ویروس هرپس تناسلی - ساختن پلازمید oriC - تولید انسان در اینده 

نمايش تمام تصاوير

بخش 2 - گوناگوني و

 تحول جانداران

7 6 5 4 3 فصل

 

فصل 3 - پيدايش و گسترش زندگي

فصل 4 - تغيير و تحول گونه ها
فصل 5 - ژنتيك جمعيت
فصل 6 - پويايي جمعيتها و جوامع زيستي
فصل 7 - رفتار شناسي
نمايش تمام تصاوير

بخش 3 - گوناگوني

مسيرهاي زندگي

11 10 9 8 فصل

 

فصل 8 - شارش انرژي در جانداران

فصل 9 - ويروس و باكتري
فصل 10 - آغازيان
فصل 11 - قارچ ها
+ نوشته شده در  جمعه چهارم بهمن 1387ساعت 20:20  توسط حسن غلامپور  |